ANBI status 

Naam, KVK, RSIN en Adresgegevens

NAAM van het kerkgenootschap
De gemeente draagt de naam: Vrije Baptistengemeente Philadelphia en is gevestigd te Franeker. 

KVK NUMMER en RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Kamer van Koophandel:              72908211

RSIN:                                                859282314

Email:                                               vbgfraneker@gmail.com 

CONTACT
Bezoekadres:                                  Professor Holwardastraat 21, 8801 EA Franeker
Postadres:                                       Professor Holwardastraat 21, 8801 EA Franeker

Doelstelling, Beleidsplan, Bestuur en Beloningenbeleid

Doel van de gemeente 

 1. De Here God verheerlijken en eren, door middel van gebed, aanbidding, lofprijzing, dankzegging en verkondiging en uitlegging van het woord. 
 2. Persoonlijke en onderlinge opbouw in discipelschap en geloof  en groei in gelijkvormigheid aan het karakter van Jezus Christus, door middel van inzet van de door God ons gegeven gaven. 
 3. Haar leden toerusten tot getuigenis in deze wereld in woord en daad, om Jezus Christus zichtbaar te maken, waarbij evangelisatie en zending vorm krijgt. 
 4. Tot hulp en ondersteuning zijn op geestelijk (pastoraat) en materieel (diaconaat) gebied, als invulling van barmhartigheid en gastvrijheid. 
 5. Groeien in aantal door gelovigen op te nemen die door de Here worden toegevoegd en groei in de kennis en liefde van de Here Jezus Christus. 

Actueel beleidsplan

De gemeente tracht de genoemde doelstellingen te bereiken door middel van onder andere de volgende activiteiten:

 • Prediking van het Woord van God
 • Het houden van zondagse samenkomsten
 • Het gericht en algemeen verlenen van pastorale zorg aan mensen die in (geestelijke) nood zijn.
 • Bidstonden
 • Bijbelstudie, thema-avonden
 • Kinder- en jeugdwerk
 • Evangelisatie en zendingswerk
 • Participatie in interkerkelijke activiteiten
 • Participatie in de samenleving 

Bestuur 

De oudstenraad bestaat uit minimaal drie oudsten of een hoger – bij voorkeur oneven – aantal. Binnen de oudstenraad worden de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester verdeeld.

Alle activiteiten in de gemeente zijn ingedeeld in taakgroepen met een taakgroepleider als hoofd.

Taakgroepleiders rapporteren aan de raad. Elk raadslid is verantwoordelijk voor één of meerdere taakgroepen in de gemeente.

Bestuurssamenstelling:   

Secretaris: vacant

Penningmeester: Symen de Boer               0518-471547      symen.de.boer@ziggo.nl

Voorzitter/secr.: Harmen Hilverda                     06-57754045     harmen.hilverda@hetnet.nl

Beloningenbeleid

De gemeenteleden en bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning.

Sprekers ontvangen een vergoeding voor spreekbeurten en studie avonden.

Eventueel gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de taakgroepleider en de penningmeester worden gedeclareerd. 

VERSLAG ACTIVITEITEN

Het bestuur van de gemeente vergadert minimaal een keer per maand.   Behalve aan organisatorische zaken wordt aandacht besteed aan zorg voor de leden van de gemeente en aan gasten die door de gemeente worden ontvangen.

De verschillende taakgroepen voeren activiteiten uit gericht op de doelstelling en het actuele beleidsplan.


Financiële verantwoording 

 

ANBI opzoeken.

Wij staan geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI. Met de link hieronder kunt u het opzoeken. 

Klik hier